Investors

Press Releases

Annual General Meeting

2023-05-03 10:29:00

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i C2 Capital AB

Aktieägarna i C2 Capital AB, org.nr 556756-6129 (”Bolaget”) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma måndagen den 5 juni 2023 kl. 10.00 i RSM Stockholms lokaler på Birger Jarlsgatan 57 B, 3 tr, Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 26 maj 2023, och

- dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast kl. 16.00 fredagen den 26 maj 2023, under adress Birger Jarlsgatan 57 B, 3 tr, SE-11356 Stockholm med angivande av ”stämma” eller via e-post till aktieagare@c2capital.se.

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 25 maj 2023. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren. Vänligen notera att en aktieägare som inte "nns upptagen i bolagsstämmoaktieboken saknar rösträtt på stämman.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till högst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.c2capital.se.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandt av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på C2 Capitals hemsida www.c2capital.se. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.

Det ifyllda formuläret måste vara C2 Capital AB tillhanda senast den 2 juni 2023. Formuläret kan skickas med e-post till aktieagare@c2capital.se eller med post till C2 Capital AB, Att: Lars Wolf, Birger Jarlsgatan 57 B, 3 tr, SE-11356 Stockholm. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

·       Val av ordförande vid stämman.

·       Val av en eller två protokolljusterare.

·       Upprättande och godkännande av röstlängd. 

·       Godkännande av dagordning.

·       Val av en eller två justeringsmän.

·       Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

·       Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

·       Beslut om:

·       a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;

·       b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;

·       c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.

·       Fastställande av antalet styrelseledamöter samt revisorer

·       och eventuella revisorssuppleanter.

·       Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.

·       Val av styrelseledamöter och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter.

·       Mandat för styrelsen.

·       Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

STYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG

Styrelsen i C2 Capital AB föreslår enligt följande:

1. Val av ordförande vid stämman

Ben Hedenberg, föreslås att utses till ordförande vid årsstämman.

2. Val av en eller två protokolljusterare

Till personer att jämte ordföranden justera protokollet föreslås Lars Wolf, eller, vid någons eller bådas förhinder, den som styrelsen istället anvisar. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås godkänd under punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, som kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonerna.

4. Arvoden till styrelsen och revisorn

Föreslås

150 000 kronor till styrelsens ordförande, och 100 000 kronor till var och en av de övriga av stämman utsedda styrelseledamöterna, samt arvode till revisorn enligt godkänd räkning.

5. Styrelseledamöter och styrelseordförande

Föreslås omval av styrelseledamöterna.

6. Revisor

Föreslås omval av revisionsbolaget Moore KLN.

7. Beslut om mandat

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med företrädesrätt för aktieägarna eller med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission i enlighet med bilaga b1.

Personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som "finns tillgänglig på bolagets hemsida.

Stockholm 3 maj 2023

C2 Capital AB 

Styrelsen